text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene leveringsvoorwaarden itsme, versie 20 april 2021
 


Deze Leveringsvoorwaarden zijn onderverdeeld in drie delen. In Deel 1 zijn Algemene Bepalingen opgenomen die altijd van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Afnemer en  itsme B.V. Deel 2 is aanvullend van toepassing op de levering van Producten. Deel 3 is aanvullend van toepassing op de deelname aan Opleidingen.

DEEL 1: Algemene Bepalingen

1.    Definities
1.1    In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
⦁    Aanvullende Bepalingen: de bepalingen opgenomen onder Deel 2 en Deel 3 van deze Leveringsvoorwaarden;
⦁    Afnemer: de afnemer van Producten en/of Opleidingen;
⦁    Algemene Bepalingen: de bepalingen opgenomen onder Deel 1 van deze Leveringsvoorwaarden;
⦁    Bestelling: de Schriftelijk ingediende en/of via de Web-portal geplaatste bestelling van Afnemer bij itsme tot levering van Producten; 
⦁    Ordertoeslag: de toeslag die door itsme in rekening kan worden gebracht bij Bestellingen beneden een bepaald orderbedrag;
⦁    Documenten: informatiedragers in welke vorm dan ook die in het kader van de levering van Producten of het aanbieden van Opleidingen door itsme aan Afnemer worden verstrekt;
⦁    itsme: itsme B.V., gevestigd te (4941 VR) Raamdonksveer aan de Steurweg 2 en alle huidige en toekomstige rechtspersonen die tot dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek behoren;
⦁    Leveringsvoorwaarden: de bepalingen opgenomen onder Deel 1, Deel 2 en Deel 3;
⦁    Opleiding(en): de door itsme aangeboden opleiding(en) onder andere op het gebied van industriële automatisering en lighting technology;
⦁    Opleidingskosten: het door itsme aan Afnemer te factureren bedrag uit hoofde van de Opleiding;
⦁    Opslag: het inslaan, bewaren en uitslaan van de aan itsme toevertrouwde Producten;
⦁    Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen itsme en Afnemer, op grond waarvan Afnemer Producten en/of Opleidingen afneemt van itsme;
⦁    Producten: de op basis van de Overeenkomst door itsme aan Afnemer te leveren Producten en/of overige door itsme ten behoeve van Afnemer te verrichten aanverwante diensten;
⦁    Schriftelijk: verzending per post of per email;
⦁    Web-portal: de digitale winkel op https://www.itsmenederland.nl, die opereert onder verantwoordelijkheid van itsme.

2.    Toepasselijkheid voorwaarden 


2.1    Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Bestellingen, Overeenkomsten, leveringen, facturen en overige aspecten van rechtsverhoudingen tussen itsme en Afnemer. itsme verwerpt uitdrukkelijk iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer. 
2.2    Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden staat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden niet in de weg. itsme en Afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. 
2.3    Bij tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de Leveringsvoorwaarden, prevaleert de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en de Aanvullende Bepalingen, prevaleren de Aanvullende Bepalingen. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige tekst van deze Leveringsvoorwaarden en een vertaling, prevaleert de Nederlandstalige tekst.
2.4    itsme behoudt zich het recht voor om deze Leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien een wijziging of aanvulling zich voordoet, zal itsme Afnemer daarvan op de hoogte stellen.

3.    Aanbiedingen en Prijzen


3.1    Offertes en (prijs)aanbiedingen van itsme kunnen door itsme worden herroepen of gewijzigd. 
3.2    Door itsme kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn weergegeven in euro en exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen, andere aan derden verschuldigde geldsommen en eventuele vervoers- en verpakkingskosten en de Ordertoeslag. Het op het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende tarief voor vervoers- en verpakkingskosten en de Ordertoeslag, wordt op eerste verzoek van Afnemer toegezonden.
3.3    Een stijging van de btw of andere overheidsheffing mag steeds aan Afnemer worden doorberekend.

4.    Betaling


4.1    Facturen van itsme dienen uiterlijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum door Afnemer te zijn betaald. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder enige korting, verrekening of opschorting door Afnemer uit welke hoofde dan ook.
4.2    Indien Afnemer de juistheid van een (gedeelte van een) factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdige betaling. Betwisting van een factuur moet Schriftelijk en binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum bij itsme worden ingediend. Is deze termijn niet in acht genomen, dan is Afnemer gebonden aan het factuurbedrag en zal dit factuurbedrag als juist hebben te gelden. 
4.3    De vorderingen van itsme op Afnemer zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar bij:
-     (een vermoeden van) een tekortkoming door Afnemer in de nakoming van (één van) haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Leveringsvoorwaarden;
-    (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Afnemer;
-     ondercuratelestelling of onder bewindstelling van Afnemer;
-    verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van Afnemer;
-     beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Afnemer.
4.4    Bij niet tijdige en/of volledige betaling is Afnemer van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is itsme gerechtigd het door Afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende). Aan Afnemer worden daarnaast buitengerechtelijke incassokosten kosten in rekening gebracht die worden vastgesteld op 15% van de bruto factuurwaarde, onverminderd het recht van itsme op volledige vergoeding van de gemaakte kosten en/of geleden schade. 
4.5    Betalingen van Afnemer worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudst openstaande factuur. 
4.6    itsme is bevoegd haar betalingsverplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die itsme op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder 
tijdsbepaling, op Afnemer heeft of zal verkrijgen, dan wel haar betalingsverplichtingen op te schorten.


 
5.    Totstandkoming van de Overeenkomst


5.1    Indien door itsme een aanbod is gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door de aanvaarding van het aanbod van itsme door Afnemer of door (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst door itsme. Bestellingen en acceptaties van offertes en aanbiedingen van itsme door Afnemer gelden als onherroepelijk gedaan en kunnen niet worden ingetrokken of gewijzigd anders dan met toestemming van itsme. 
5.2    Indien door itsme geen aanbod is gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door de Schriftelijke aanvaarding van de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst van Afnemer door itsme.
5.3    Bestellingen door Afnemer dienen Schriftelijk dan wel via de Webportal te worden geplaatst en dienen voldoende specifiek te zijn. Het staat itsme vrij geplaatste Bestellingen niet in behandeling te nemen. 
5.4    Uitsluitend het aanbod van itsme, de Schriftelijke aanvaarding van de Bestelling door itsme respectievelijke de factuur van itsme voor de uitvoering van de Overeenkomst, wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven. 

6.    Overmacht


6.1    Indien itsme door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding. 
6.2    itsme heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat itsme haar verbintenis had moeten nakomen. 
6.3    Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: acties of omissies van overheidswege, landelijke, regionale of andere algemene stakingen niet beperkt tot het personeel van itsme, noch of zij aangekondigd zijn of niet, sancties, blokkades, import- of exportbeperkingen, handelsembargo’s, rampen, extreme weersverschijnselen, brand, terroristische acties, vertragingen in de levering van Producten dan wel onderdelen daarvan bij leveranciers van itsme, voor zover niet-toerekenbaar aan itsme, ongevallen en onderbrekingen in bedrijfsactiviteiten, gewapende conflicten, oorlogen, rellen epidemieën en/of pandemieën, transportmoeilijkheden, contingenteringen en bedrijfsstoringen, zoals het (gedeeltelijk) niet beschikbaar zijn van, dan wel het (gedeeltelijk) niet functioneren van servers bij itsme c.q. bij de leveranciers van itsme.
6.4    Indien de overmacht langer dan 30 (zegge: dertig) dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of ten dele Schriftelijk te beëindigen, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat. Het reeds op grond van de Overeenkomst door itsme gepresteerde, dient naar rato daarvan door Afnemer te worden afgerekend.

7.    Aansprakelijkheid


7.1    itsme is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Aansprakelijkheid van itsme voor indirecte schade (waaronder begrepen doch niet beperkt tot: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving en waardevermindering van producten) is uitdrukkelijk uitgesloten. Voorts is aansprakelijkheid van itsme – in geval zij aansprakelijk is - onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van itsme wordt uitgekeerd in verband met de schade die is ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien geen verzekering bestaat en/of deze verzekering geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van itsme beperkt tot het bedrag dat itsme voor de Overeenkomst waarmee de schade direct verband houdt heeft gefactureerd en in ieder geval tot een bedrag van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro). 
7.2    Afnemer dient door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan Schriftelijk bij itsme te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens itsme door het enkele verloop van 12 (zege: twaalf) maanden na het ontstaan daarvan. 
7.3    Afnemer vrijwaart itsme en haar rechtsopvolgers, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden verband houdende met de Overeenkomst en de door itsme geleverde Producten en/of Opleidingen.

8.    Intellectuele eigendom 


8.1    Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de geleverde Producten en/of Documenten berusten bij itsme, dan wel, indien van toepassing, bij haar licentiegever(s) of toeleverancier(s). 
8.2    Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar. Behoudens dan voor het doel waarvoor de gebruiksrechten aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld, mogen Producten en de (in de verband met de aan te bieden Opleiding(en)) overgelegde Documenten van itsme niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins gebruikt zonder Schriftelijke toestemming van itsme. 
8.3    Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door itsme geleverde Producten en/of Documenten inbreuk maken op enig aan derden toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van itsme een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal itsme naar haar keuze: 
⦁    het op basis van de Overeenkomst geleverde Product en/of Document tegen creditering van 
    het door Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst betaalde onder aftrek van een 
     redelijke gebruiksvergoeding terugnemen; of 
⦁    zorgdragen dat Afnemer het geleverde dan wel functioneel gelijkwaardige Product en/of
    Document ongestoord kan blijven gebruiken;
8.4    Het bepaalde in het voorgaande lid doet niets af aan de beperking van aansprakelijkheid van itsme als opgenomen in artikel 7 van deze Leveringsvoorwaarden.

9.    Product Recall 


9.1    In het geval Afnemer op de hoogte raakt van een mogelijk gebrek in aan hem geleverde of te leveren Producten en dit gebrek aanleiding zou kunnen geven tot een al dan niet van overheidswege gedwongen product recall met betrekking tot deze Producten of andere producten waarin deze Producten reeds zijn verwerkt, is Afnemer gehouden itsme daarvan terstond op de hoogte te brengen, in overleg met haar te treden over een eventuele recall en schadebeperkende maatregelen.
9.2    Afnemer zal niet zonder voorafgaand overleg met en Schriftelijke toestemming van itsme:
⦁    overgaan tot enige maatregel in verband met Europese of Nederlandse regelgeving inzake 
    algemene productveiligheid, zoals een “product recall” of publiekswaarschuwing; of 
⦁    op grond van enige regelgeving derden informeren met betrekking tot de onveiligheid van een
    Product.
9.3    Indien itsme naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van een gebrek aan geleverde Producten, verplicht Afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door itsme, zonder dat itsme ter zake gehouden is tot schadevergoeding.

10.    Compliance, integriteit en privacy


10.1    Afnemer garandeert dat hij geen betalingen, giften of andere toezeggingen zal doen aan zijn klanten, aan overheidsfunctionarissen of aan agenten, bestuurders, directeuren en werknemers van itsme of aan welke andere partij dan ook op een wijze die strijdig is met de toepasselijke wetgeving. Afnemer garandeert tevens dat hij niet weet of redelijkerwijs behoort te weten dat andere (rechts-) personen dit zullen doen, en dat hij zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen en regels met betrekking tot het voorkomen van omkoperij en corruptie.
10.2    De schending door Afnemer van welke van de in het eerste artikellid van dit artikel (Compliance, integriteit en Privacy) vervatte verplichtingen dan ook, wordt door itsme beschouwd als een wezenlijke schending van de Overeenkomst en geeft itsme het recht om de Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang en zonder enige (schade-)vergoeding of compensatie ten gunste van de Afnemer te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan verdere rechten of rechtsmiddelen van itsme uit hoofde van de Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving.
Indien itsme persoonsgegevens aan de Afnemer verstrekt, zal de Afnemer voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
10.3    Afnemer zal adequate fysieke, technische en organisatorische maatregelen nemen om dat niveau van beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen dat past bij het respectievelijke risico en om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen.

11.    Overig


11.1    Afnemer kan haar rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van itsme niet overdragen aan derden. 
11.2    Afnemer stemt met het aangaan van de Overeenkomst op voorhand in met een overdracht van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst door itsme aan derden. Afnemer verleent itsme hierbij een volmacht om in haar naam alle benodigde (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van de overdracht.
11.3    Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een of meer bepaalde personen, is itsme steeds gerechtigd om deze te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

12.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1    De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen itsme en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechter te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten. 

DEEL 2: Aanvullende Bepalingen Producten

13.    Wijzigingen/annuleringen


13.1    Indien Afnemer een Bestelling om welke reden dan ook wil wijzigen, kan dit slechts met Schriftelijke instemming van itsme en onder aanvaarding van de wijziging van de prijs en de levertermijn die daarvan het gevolg kan zijn. 
13.2    Indien Afnemer een Bestelling om welke reden dan ook wil annuleren, kan dit slechts met Schriftelijke instemming van itsme. itsme behoudt zich het recht voor om van Afnemer een vergoeding te vorderen voor eventuele schade die verband houdt met de annulering van de Bestelling door Afnemer.

14.    Levering en afname


14.1     Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Afnemer na het verstrijken van de levertermijn itsme Schriftelijk in gebreke te stellen met in achtneming van een termijn van 28 dagen. Het staat itsme vrij in deze periode alsnog te leveren zonder dat itsme gehouden is tot enige vergoeding van schade. De Overeenkomst kan wegens overschrijding van de levertijd niet worden vernietigd of ontbonden, tenzij itsme niet levert binnen de termijn van 28 dagen voornoemd. 
14.2    itsme is bevoegd tot het doen van deelleveringen en behoudt zich te allen tijde het recht voor, zulks onder opschorting van de levering en/of de ter beschikking stelling van Producten, onder rembours te leveren of gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door Afnemer te verlangen.
14.3    Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering ex works itsme (het adres van de vestiging van itsme waar de Bestelling is geplaatst dan wel een door itsme aangewezen andere vestiging of adres), Incoterms 2020 . 
14.4    Afnemer is verplicht de Producten af te nemen. Afnemer dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor levering, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Afnemer afname weigert, daarmee nalatig is of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering van Producten, is itsme gerechtigd voor rekening van Afnemer ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die itsme wenselijk voorkomen, onverminderd het recht van itsme om haar daadwerkelijk geleden schade op Afnemer te verhalen. 
14.5    Risico-overgang heeft plaats op het door itsme aangewezen moment waarop Afnemer de Producten in ontvangst kan nemen, een en ander ongeacht of de Producten ook daadwerkelijk in ontvangst worden genomen, of - indien ten behoeve van de levering, al dan niet op verzoek of instructie van Afnemer, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder - op het moment van afgifte van de Producten aan de vervoerder.

15.    Opslag


15.1    Partijen kunnen Schriftelijk overeen komen dat door Afnemer bestelde Producten, al dan niet tegen een door itsme aan Afnemer in rekening te brengen vergoeding, bij itsme in Opslag worden afgegeven ten behoeve van levering op afroep. In dat geval geldt dat risico-overgang plaats heeft op het moment dat de Opslag aanvangt. De Opslag vangt aan door Schriftelijke kennisgeving door itsme aan Afnemer dat de door Afnemer bestelde Producten zich bevinden bij een vestiging van itsme. 

16.    Bestellingen via de Web-portal


16.1    Het plaatsen van een Bestelling via de Web-portal geschiedt doordat Afnemer uit het aanbod van de Web-portal Producten kiest en deze in de digitale winkelwagen plaatst. Afnemer wordt vervolgens gevraagd zich te registreren of – indien Afnemer zich reeds eerder heeft geregistreerd – in te loggen en een wijze van betaling te kiezen. Betaling van Producten die via de Web-portal worden besteld, kan plaatsvinden via de overeengekomen betalingswijze. 
16.2    Ongeacht de wijze van betaling, komt de Overeenkomst onder voorbehoud van acceptatie van de Bestelling door itsme, tot stand als Afnemer klikt op de knop “Plaats bestelling”. De weergave van de Bestelling in de Web-portal is bepalend voor het vaststellen van de Bestelling en de daaruit voortvloeiende inhoud van de Overeenkomst. 
16.3    Bij registratie dient Afnemer enkele (persoons)gegevens in te vullen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door itsme gebruikt en worden niet aan derden gegeven, behalve wanneer noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de Producten. itsme respecteert de privacy van Afnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie van Afnemer vertrouwelijk wordt behandeld. Afnemer geeft hierbij toestemming aan itsme om haar gegevens te gebruiken om Afnemer te informeren over product- en dienstaanbiedingen.

17.    Inspectie, reclamaties en retournering


17.1    Afnemer is gehouden om door itsme geleverde Producten bij levering te inspecteren, ongeacht waar levering plaatsvindt.
17.2    Eventuele non-conformiteit en zichtbare gebreken dienen door Afnemer onverwijld en uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering van de Producten Schriftelijk aan itsme te worden gemeld onder overlegging van de betrokken paklijst, een en ander op straffe van verval van enig recht verband houdende met een tekortkoming. Bij gebreke van tijdige indiening van klachten komen alle rechten van Afnemer dienaangaande te vervallen en wordt itsme geacht volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Ditzelfde geldt indien de Producten door Afnemer reeds zijn gemonteerd en/of verwerkt.
17.3    Indien sprake is van aan itsme ter reparatie geretourneerde Producten zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan Afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan Afnemer in rekening worden gebracht.  
17.4    Reeds geleverde Producten worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits:
-    de Producten houdbaar zijn en zich nog in oorspronkelijke staat en originele en ongeopende verpakking bevinden; en
-    de totale waarde van de te retourneren Producten meer dan € 50,00 exclusief btw bedraagt. 
-    het aantal Producten gelijk aan of een veelvoud is van de levereenheid; en 
-    de retourzending is voorzien van het aan Afnemer verstrekte retournamedocument van itsme, waarbij het retournamenummer duidelijk zichtbaar is vermeld op de verpakking; en
17.5    de aanvraag tot retourname wordt ingediend tot dertig (30) dagen nadat de Producten geleverd zijn.
Speciaal voor Afnemer bestelde zaken worden in geen geval retourgenomen.

18.    Garantie


18.1    Indien de Producten binnen 1 (zegge: één) jaar na factuurdatum gebrekkig zijn, zullen de Producten naar keuze van itsme kosteloos worden gerepareerd, vervangen dan wel gecrediteerd. Op herlevering zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Vorenstaande geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de Producten. Op voornoemde garantie kan door Afnemer geen beroep worden gedaan indien:
⦁    Het beroep van Afnemer op de garantie verder strekt dan de garantie die itsme van haar eigen leverancier op het betreffende Product heeft verkregen;
⦁    Het beroep van Afnemer op de garantie verband houdt met het niet functioneren van het Product in samenhang met reeds aanwezige of toekomstige Producten van Afnemer. Afnemer draagt het risico van de selectie en het beheer in haar organisatie van de door itsme geleverde Producten;
⦁    Het beroep van Afnemer op de garantie verband houdt met een Product dat buiten Nederland wordt gebruikt en het gestelde gebrek ziet op het niet voldoen van het Product aan eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van dat andere land. 

19.    Emballage en verpakkingsmateriaal


19.1    Duurzame emballage die in aanmerking komt voor hergebruik, dient door Afnemer binnen 1 (één) maand na terbeschikkingstelling aan itsme te worden geretourneerd. itsme is gerechtigd emballagegeld in rekening te brengen aan Afnemer, welke na tijdige retournering zal worden gecrediteerd. Indien Afnemer de emballage niet in dezelfde conditie als waarin deze werd aangeleverd aan itsme retourneert, is itsme gerechtigd voornoemde emballagegelden in te houden, onverminderd het recht van itsme op volledige vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten en de door haar geleden schade. De administratie van itsme is bepalend bij de vaststelling van de omvang van de verplichting tot retournering.

20.    Eigendomsvoorbehoud 


20.1    Alle door itsme aan Afnemer geleverde Producten en Documenten blijven eigendom van itsme, totdat alle door Afnemer krachtens de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig aan itsme zijn betaald. Afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van Producten waarop het hiervoor in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en mag deze niet verpanden, verkopen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afnemer is verplicht de door itsme aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten slechts door te leveren onder eigendomsvoorbehoud.
20.2    Niettegenstaande het voormelde eigendomsvoorbehoud, worden, indien Partijen schriftelijk zijn afgeweken van de in artikel 14.3 van deze Leveringsvoorwaarden opgenomen leveringsvoorwaarden, de risico’s overgedragen op Afnemer op het moment van de levering van de Producten.
20.3     Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van itsme te bewaren. Zij is tevens verplicht de Producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Op eerste verzoek verstrekt Afnemer aan itsme alle gegevens benodigd om te beoordelen of Afnemer aan deze verplichtingen heeft voldaan. itsme is, indien zij vermoedt of indien vaststaat dat Afnemer aan deze verplichtingen niet heeft voldaan, gerechtigd de Producten op kosten van Afnemer te verzekeren tegen brand-, waterschade en diefstal. 
20.4    Afnemer verleent itsme reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om de plaatsen waar de betreffende Producten zijn opgeslagen te betreden, teneinde de Producten terug te nemen.

21.    Exportcontrole en beperkt gebruik 


21.1    Afnemer erkent dat de levering van de Producten onderworpen kan zijn aan binnenlandse en/of buitenlandse wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot exportcontrole, welke van tijd tot tijd kunnen veranderen en van toepassing zijn op de Overeenkomst volgens de op dat moment geldende bewoordingen. Partijen zullen zich aan al deze bepalingen en voorschriften houden en dienovereenkomstig samenwerken met de bevoegde autoriteiten. Partijen zijn niet verplicht om enige handeling te verrichten indien een dergelijke handeling in strijd is met wettelijke bepalingen of voorschriften inzake exportcontrole.
21.2    Indien van toepassing mogen de Producten, zonder een noodzakelijke uitvoer- of wederuitvoervergunning van de bevoegde autoriteiten, niet worden verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt voor een ander doel dan overeengekomen.
21.3    De Producten mogen op geen enkele manier direct of indirect worden gebruikt in verband met het ontwerp, de productie, het gebruik of de opslag van chemische, biologische of nucleaire wapens of hun overbrengingssystemen of andere militaire toepassingen.
21.4    itsme’s aanvaarding van een Bestelling is, afhankelijk van het verkrijgen van export- en/of heruitvoervergunningen door de bevoegde autoriteiten in de landen van herkomst van de aangeboden producten, inclusief onderdelen en bestanddelen en/of technologie, indien en voor zover wettelijke vereist. De weigering, intrekking of ongeldigheid van bedoelde export- en/of heruitvoerverunningen als gevolg van gebeurtenissen die redelijkerwijze buiten de controle van itsme liggen, ontheft itsme van haar contractuele verplichtingen met betrekking tot de levering van Producten en van haar eventuele aansprakelijkheid die hieruit zou voortvloeien. 

DEEL 3: Aanvullende Bepalingen Opleidingen

22.    Inschrijving en betaling


22.1    Inschrijving tot deelname aan de Opleiding door Afnemer geschiedt door middel van een daartoe bestemd aanmeldformulier.
22.2    itsme is slechts gehouden aan een inschrijving gevolg te geven, indien zij deze Schriftelijk heeft bevestigd. In deze Schriftelijke bevestiging wordt weergegeven voor welke Opleiding Afnemer is ingeschreven, tezamen met informatie over de opleidingsinhoud, -data, -plaats. itsme behoudt zich het recht voor wijzigingen in opleidingsinhoud, -data, -plaats, -kosten en eventuele andere opleidingsspecificaties aan te brengen. 

23.    Wijzigen of annuleren door itsme


23.1    De Opleiding wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Mocht de Opleiding geen doorgang vinden, dan wordt Afnemer hiervan voor aanvang van de Opleiding op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval zal overschrijving naar de eerstvolgende uitvoering van de Opleiding in het jaar van totstandkoming van de Overeenkomst, ofwel - indien overschrijving niet mogelijk blijkt of op verzoek van Afnemer - restitutie van de door Afnemer betaalde Opleidingskosten plaatsvinden. Wijziging of annulering van de Opleiding geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.

24.    Wijzigen of annuleren door Afnemer


24.1    Annulering van de Opleiding door Afnemer dient Schriftelijk te geschieden. 
24.2    Bij annulering mimimaal vier weken voor aanvang van de Opleiding worden geen Opleidingskosten in rekening gebracht. Wel wordt aan Afnemer € 75,= aan administratiekosten in rekening gebracht.
24.3     Bij annulering binnen vier weken voor aan­vang van de cursus en gedurende de cursus is itsme nimmer gehouden tot restitutie van enig cursusgeld.